Personvern

Personvernerklæring for Visit Ulvik og www.visitulvik.no

Denne personvernerklæringa beskriv kva personopplysningar Visit Ulvik samlar inn og korleis desse personopplysningane vert handterte.

Visit Ulvik held seg til den norske personopplysningslova. Denne personvernerklæringa er laga etter krava i personopplysningslova §§ 18 og 19.

Kva er personopplysningar

Personopplysningar er informasjon om den enkelte person. Dette kan vera personen sitt namn, adresse, arbeidsstad, sivilstatus, telefonnummer, epost-adresse osb. Informasjon om din kontakt, kontaktårsak og kontaktform med Visit Ulvik kan óg forståast som personopplysningar.

Sensitive personopplysningar vert verken samla inn eller brukt av Visit Ulvik. Dette er personopplysningar som siktelsar, straffbare handlingar, helse og liknande.

Ynskjer du meir info om personopplysningar generelt kan du besøke https://www.datatilsynet.no/om-personvern/personopplysninger/.

Kven er behandlingsansvarleg for dine personopplysningar hjå Visit Ulvik

Visit Ulvik sin eigen "Office Manager" er ansvarleg for verksemda si handsaming av personopplysningar. Ved eventuell framtidig delegering er det kun delegering av oppgåvene som skjer, ansvaret for personopplysningane kviler uansett alltid på Visit Ulvik.

Personopplysningar Visit Ulvik mottek

Visit Ulvik har to kjelder til personopplysningar som begge byggjer på § 8 i personopplysningslova.

  • Hovudkilden for personopplysningar er opplysningar du sjølv oppgir. Dette skjer i all hovudsak gjennom kontaktskjemaet på Visit Ulvik si nettside. Kontaktskjemaet fungerer som møteplass mellom potensielle/eksisterande kundar og Visit Ulvik. Det er heilt friviljug om du ynskjer å fylle ut eit slikt skjema eller berre forbli passiv besøkjande på sida. Personopplysningar som samlast inn via kontaktskjemaet er telefon, epost og namn.

I etterkant av kontaktskjemaet kan ytterlegare personinformasjon verta generert gjennom e-post, telefon og liknande korrespondanse mellom Visit Ulvik og deg som en potensiell/eksisterande kunde.

  • Ei anna kjelde til personopplysningar er opplysningar Visit Ulvik sjølv samlar inn. Innsamlinga skjer gjennom Google Analytics. Den fangar opp kor lenge du er på sida, IP-adresse, kva linkar du trykkjer på og tal brukarar på sida til ulike tider for å nevne noko.

Korleis Visit Ulvik nyttar personopplysningane

Formålet med kontaktskjemaet og etterfylgjande korrespondanse er å fylgje opp førespurnader og forpliktelsar overfor kundane.

Visit Ulvik er avhengig av ei slik open plattform mellom seg og sine besøkjande for å sikre ein tilfredsstillande kommunikasjon.

Formålet med Informasjonen frå Google Analytic er å betre nettside-opplevinga. Dette kan for eksempel vera å gjere layouten meir brukarvenleg, forstå brukar trendar, effektivisere og levere tenestene som forventast på ein betre måte og hindre kriminell atferd som hacking.

Det rettslege grunnlaget for Visit Ulvik si handtering av personopplysningane er personopplysningslova § 11

Korleis administrere eigne personopplysningar

Den avgrensa mengden personopplysningar Visit Ulvik samlar inn via deg og på eige initiativ er, samanlikna med andre aktørar og andre nettenester svært marginal. Dette har gjort at eiga administrering av personopplysningar som for eksempel innstillingar i brukar-appar og innstilingar i personalisert reklame ikkje er aktuelt hjå oss. Personopplysningane som er samla inn nyttast som nevnt ikkje til slike formål.

Du har likevel alltid rettar knytt til personopplysningane som du kan lesa meir om nedanfor.

Informasjonsdeling med tredjepartar

Visit Ulvik deler ikkje personinformasjon frå kontaktskjemaet, eigne innsamlingar eller informasjon frå andre med nokon tredjepart. Skulle slik utdeling likevel skje, vil du alltid få samtykkeførespurnad frå oss.

Sikker arkivering, sletting og internkontroll

I takt med personopplysningslova § 13 vil alle personopplysningar Visit Ulvik mottek verta arkivert på enten ein sikker e-post eller server så lenge forholdet mellom deg og Visit Ulvik pågår. Ved opphøyr i dette forholdet vil all kommunikasjon og personopplysningar slettast innan 2 år.

Visit Ulvik har ein internkontroll på slik arkivering, sikkerheit og sletting foregår etter mål og i medhald av rettslege standardar.

Rettar

Av personopplysningslova har du som brukar eller kunde av Visit Ulvik rett til å bli gløymd, rett til dataportabilitet, rett til innsyn, og rett mot å bli profilert.

  • Retten til å bli gløymd betyr at du kan be om at alle personopplysningar registrert hjå Visit Ulvik skal slettast. Dersom du ikkje ber om dette vil Visit Ulvik uansett slette det meste av personopplysningar 2 år etter endt kontakt.
  • Rett til dataportabilitet betyr at du kan få ein digital kopi av alle personopplysningar Visit Ulvik har om deg. Denne retten innebær og at du kan ta med desse personopplysningane til ei anna verksemd hvis det er teknisk mogleg og forsvarleg. Personopplysningar som omfattast av dataportabilitet er personopplysningar gitt Visit Ulvik, som gjennom kontaktskjemaet, eller automatiserte personopplysningar generert gjennom bruk av Visit Ulvik sine tenester.
  • Rett til innsyn innebær at du har rett til å sjå kva opplysningar Visit Ulvik har registrert om deg.
  • Rett mot profilering gir rett til å nekte Visit Ulvik å kartlegge din bruk og veremåte, og såleis skreddersy våre tenester mot deg basert på denne kartlegginga. Typiske eksempel vil vera personalisert annonsering, tenesteutvikling, marknadsundersøkingar osv. Dette er likevel lite aktuelt overfor Visit Ulvik når Visit Ulvik i liten grad har interesse eller bruk for slik breidde og djupn i kartlegginga.

For å iverksetje ein eller fleire av desse rettane, ta kontakt med oss. Du har ein lovgitt heimel på å få svar frå oss innan 1 månad.

Barns personvern

Visit Ulvik har verken ynskje eller behov for å samle inn eller handsame personopplysningar om barn under 16 år. Slike personopplysningar må kome gjennom ein foresatt.

Personinformasjon etterlete av barn til Visit Ulvik vil slettast så raskt det kjem Visit Ulvik til kunnskap.

Personvernombud

Visit Ulvik har ikkje noko personvernombod sidan verksemda ikkje er ei offentleg verksemd, ikkje handsamar sensitive opplysningar, ikkje begår systematisk kartlegging av personar og ikkje handsamar personopplysningar om straffbare forhold.

Gjennomføring av endringar

Visit Ulvik vil frå tid til anna oppdatere si personvernerklæring for å sikre at den held den rettslege standarden norsk rett krev. Slike oppdateringar vil dere bli informert om.

Kontaktinformasjon

Har du ytterlegare spørsmål om Visit Ulvik si personvernerklæring eller andre førespurnader kan du kontakte verksemda.

Telefon: +47 565 26 280

Mail: ulvik.turistkontor@outlook.com

Lurer du på noko?

Berre ta kontakt med oss!